SLOTXO CAN BE FUN FOR ANYONE

slotxo Can Be Fun For Anyone

slotxo Can Be Fun For Anyone

Blog Article

711 BV is ook niet verplicht om winsten te betalen die zijn verkregen buiten het normale verloop van het spel, bv. als gevolg van een bug van de spelsoftware, een bug van het platform, of anderszins. Al deze winsten worden automatisch geannuleerd.

Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat 711 BV houder of begunstigde is van rechten fulfilled betrekking tot de kenmerken van de Web-site en de spelen die op de Website worden aangeboden.

Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig fulfilled de afsluiting van het Gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband achieved de betalingen of wanbetalingen door de Speler of doorway oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

711 BV het Spelersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Website of de spelen dat in strijd is achieved de Overeenkomst;

711 BV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald door de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat de Speler zich houdt aan de Overeenkomst.

zorgvuldig om te zullen gaan achieved de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan doorway derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen;

Indien de Speler weigert om te worden gebonden door eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat de Speler akkoord achieved de onmiddellijke afsluiting van zijn Gebruikersaccount en stopt de Speler het gebruik van de Web site en de spelen.

Je verspilt er verder ook geen tijd, want er wordt namelijk gebruik gemaakt van kaart schudders (“Shufflers”). Dit betekent dat je niet meer van blackjack tafel moet veranderen omdat je geen zin hebt om te wachten tot slot asia de kaarten zijn geschud.

Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Site kan resulteren in de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Web page of spelen. 711 BV kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

711 BV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account doorway een derde.

Daarnaast moet de Speler aangeven of de Speler promotionele e-mails en/of sms’en  wenst te ontvangen.

het bedrag van de inzetten die zijn ontvangen doorway 711 BV vanop het Spelersaccount van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht; of

Report this page